Kancelaria zajmuje się szeroko pojmowaną obsługą prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym:

– obroną w sprawach karnych i karno-skarbowych – Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w szczególności w obronie w procesach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, sprawach narkotykowych, wypadkach komunikacyjnych;

– prowadzeniem spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego – w szczególności reprezentujemy naszych klientów w toku postępowania ekstradycyjnego oraz postępowania wywołanego wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania przed polskimi sądami i organami wymiaru sprawiedliwości; udzielamy także pomocy prawnej osobom przebywającym za granicą w prowadzeniu spraw karnych na terenie Polski, w tym również związanych z wykonaniem już orzeczonej kary;
– prowadzeniem spraw sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i rodzinnych, w szczególności dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, prowadzeniem spraw o zasiedzenie, dotyczących współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, o wykonanie umów i roszczenia związane z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, roszczenia z zakresu prawa bankowego, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, jak również prowadzeniem spraw egzekucyjnych i innych; posiadamy również bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych;

sprawami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi, w szczególności sprawami dotyczącymi statusu cudzoziemców w Polsce, sprawami budowlanymi, dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości, uprawnień i koncesji, ochrony środowiska;

doradztwem prawnym – udzielanie porad i sporządzanie opinii w sprawach wyżej wymienionych;
– przygotowaniem umów i prowadzeniem negocjacji;

obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności:

  • dochodzeniem należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • zakładaniem i rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
  • obsługą prawna w zakresie bieżących spraw spółek,
  • prowadzeniem spraw między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką,
  • sporządzaniem umów na potrzeby działalności i funkcjonowania przedsiębiorców.

 

W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem porada prawna wliczona jest w koszt prowadzenia sprawy.